Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego wynikająca z niedoboru l-argininy u pacjenta z nietolerancją białka lizynowego cd

Odpowiedź na nitroglicerynę została wykorzystana jako miara niezależnego od śródbłonka rozszerzenia naczyń krwionośnych (EIV). Protokół ten przeprowadzono pięciokrotnie co najmniej 3-dniowe odstępy na pacjencie i raz na każdy z kontroli B (n = 10). Pobrano również próbkę krwi od matki chorego i trzykrotnie zbadano L-argininę i NOx, gdy znajdowała się ona na czczo. Analiza danych. Obrazy rejestrowano na magnetowidzie VHS (SVO-9500MD, Sony Corp., Tokio, Japonia), a średnicę tętnicy ramiennej mierzono od taśmy za pomocą zacisków ultradźwiękowych przez dwóch obserwatorów, którzy byli zaślepieni co do protokołów badania i grupa tematyczna. Średnicę tętnicy mierzono w ustalonej odległości od znaczników anatomicznych, takich jak bifurkacja, powierzchnia twarzy lub żyła obserwowana w przekroju przez pomiary punkt-punkt. Pomiary dokonywano od przedniej do tylnej powierzchni między mediami a przydankami (linia M) na końcu rozkurczu, padając na falę R. na elektrogramie zarejestrowanym w sposób ciągły (14, 25). Dla każdego skanu analizowano średnice w czterech cyklach serca, a pomiary uśredniano. Pomiary średnicy dla reaktywnego przekrwienia wykonano 45. 90 sekund po deflacji mankietu. EDV wyrażono jako zmianę procentową w stosunku do tej tuż przed inflacją mankietu (przyjmowaną jako 100%). EIV wyrażono jako zmianę procentową w stosunku do wartości tuż przed podaniem nitrogliceryny (przyjmowanej jako 100%). EDV i EIV zostały obliczone przez każdego obserwatora, a średnie wyniki z dwóch obserwacji zostały zarejestrowane. Sygnał przepływu dopplerowskiego i średnica tętnicy były jednocześnie mierzone. Przepływ krwi obliczono przez pomnożenie całki prędkość-czas sygnału dopplerowskiego przez tętno i powierzchnię przekroju poprzecznego naczynia zmierzoną w tym czasie. Przekrwienie reaktywne obliczono jako maksymalny przepływ zarejestrowany w pierwszych 15 sekundach po opróżnieniu mankietu i został podzielony przez przepływ podczas pierwszego spoczynkowego (podstawowego) skanowania (14, 25). Oznaczanie stężenia L-argininy w surowicy i stężenia pochodnych NO. Stężenie L-argininy w surowicy i pochodnych NO mierzono w kontroli A, u pacjenta iu jego matki. Stężenie L-argininy w surowicy mierzono za pomocą autoanalizatora aminokwasów (model L-8500 z kolumną 2622SC, Hitachi, Tokio, Japonia). Stężenia azotynów i azotanów pochodnych NO w surowicy oznaczano przy użyciu analizatora Sievers NO (Taiyo Toyo Sanso, Osaka, Japonia) po redukcji przez trichlorek wanadu (Wako Pure Chemicals Industries, Osaka, Japonia), stosując metodę chemiluminescencyjną (26). Test na bieżnię i koronarografia. Przeprowadzono test na bieżni ruchomej (TMT) u pacjenta z LPI, zgodnie ze zmodyfikowanym protokołem Bruce a. TMT przeprowadzono również 30 minut po infuzji 200 ml L-argininy (0,1 mg / ml) w innym dniu. Przeprowadzono koronarografię (CAG), jak opisano wcześniej (27). Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa. Przepływ krwi w mięśniu sercowym (MBF) mierzono za pomocą 13N-amoniaku PET. Badanie PET przeprowadzono przy użyciu kamery PET z całego ciała (SET-2400W [Headtome V], Shimadzu Medico Co., Kyoto, Japonia). Rozdzielczość przestrzenna w płaszczyźnie tomograficznej wynosiła 4 mm pełnej szerokości połówki maksimum (FWHM) w środku, a rozdzielczość osiowa wynosiła 5 mm FWHM. Protokół badania składał się z dwóch sesji badawczych, z których obie zostały przeprowadzone po południu. MBF mierzono w spoczynku i po infuzji trójfosforanu adenozyny (ATP) bez lub z infuzją L-argininy w różnych dniach u pacjenta z LPI. W dniu 1, rozpoczynając od dożylnego podawania amoniaku znakowanego 13N (740 MBq) w żyle łokciowej przez 30 sekund, uzyskano dynamiczne obrazy emisji (12 ramek po 10 sekund każda i jedna ramka po 600 sekund). Pięćdziesiąt minut pozwoliło na zanikanie aktywności wskaźnika promieniotwórczego przed nabyciem kolejnej sekwencji obrazów. ATP podawano dożylnie w dawce 0,16 mg / kg / min przez 7 minut za pomocą pompy infuzyjnej. Cztery minuty po rozpoczęciu wlewu ATP rozpoczęto jednoczesne podawanie 13N-amoniaku (740 MBq) i akwizycji obrazu. W innym dniu MBF mierzono w spoczynku, a ATP podawano w infuzji 30 minut po infuzji 20 g L-argininy. Podawanie 13N-amoniaku i ATP oraz akwizycja obrazu były identyczne jak w dniu (28, 29). Kwantyfikacja MBF. Regionalny MBF obliczono zgodnie z dwukomorowym kinetycznym modelem 13N-amoniaku (28). Dwanaście obszarów zainteresowania (ROI) umieszczono w tych samych odstępach na środkowym poziomie obrazu w osi krótkiej. Dla każdego z terytoriów uśredniono trzy zwroty z inwestycji
[patrz też: plazminogen pl, rezonans magnetyczny kościerzyna, nowotwór pęcherzykowy tarczycy ]
[hasła pokrewne: plazminogen, dom zdrojowy szczawno, eve online spolszczenie ]