Zależna od komórek T produkcja IFN-y przez komórki NK w odpowiedzi na wirus grypy A.

Rola ludzkich komórek NK w infekcjach wirusowych jest słabo poznana. Zastosowaliśmy test cytometrii przepływowej do jednoczesnego badania IFN-y odpowiedź limfocytów NK i T na wirusa grypy A (fluA). Gdy PBMC od dorosłych dawców odpornych na fluA inkubowano z fluA, IFN-a był produkowany zarówno przez podzbiory CD56dim jak i CD56bright komórek NK, jak również przez komórki T specyficzne dla grypy. Oczyszczone komórki NK nie wytwarzały IFN-y w odpowiedzi na fluA, podczas gdy zubożenie limfocytów T zredukowane do poziomów tła IFN-y indukowane przez fluA wytwarzanie przez komórki NK, co wskazuje, że komórki T są wymagane do IFN-y odpowiedź komórek NK. IFN-y indukowany przez fluA wytwarzanie komórek NK zostało zahamowane przez przeciwciało anty. IL-2, podczas gdy rekombinowana IL-2 zastąpiła funkcję pomocniczą komórek T dla IFN-y. produkcja przez komórki NK. Wskazuje to, że IL-2 wytwarzana przez specyficzne dla fluA komórki T jest zaangażowana w IFN-y zależny od komórek T. odpowiedź komórek NK na fluA. Podsumowując, wyniki te sugerują, że na wczesnym etapie nawracającej infekcji wirusowej, wrodzona odporność zależna od NK do wirusa jest wzmacniana przez istniejące wcześniej limfocyty T specyficzne dla wirusa. Wprowadzenie Wirus grypy A (fluA) jest głównym patogenem człowieka i kilku gatunków zwierząt powodujących coroczne epidemie zimowe w Stanach Zjednoczonych i może wywołać światowe pandemie (1). Badania na ludziach i myszach pociągały za sobą adaptacyjne odpowiedzi immunologiczne, w tym odpowiedzi na Ab i odpowiedzi komórek T w ochronnej odporności przeciwko infekcji fluA (2. 6). Wcześniejsze badania na modelu myszy sugerowały, że komórki NK były również zaangażowane w kontrolę zakażenia grypą (7, 8). Rola wrodzonej odpowiedzi immunologicznej w odporności ochronnej przeciwko fluA jest jednak słabo poznana, szczególnie u ludzi. Komórki NK są ważnymi komórkami efektorowymi we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej przeciwko infekcjom i nowotworom. W ochronny wpływ komórek NK na infekcje wirusowe zaangażowane są dwa mechanizmy: wytwarzanie cytokin i aktywność cytotoksyczna (9-12). Ludzkie komórki NK są fenotypowo charakteryzowane przez obecność CD56 i brak ekspresji CD3 (10). Zidentyfikowano i scharakteryzowano dwie podgrupy ludzkich komórek NK krwi obwodowej. Podzbiór większościowy (około 90%) wyraża niski poziom CD56 (CD56dim), podczas gdy podzbiór mniejszości (około 10%) wyraża wysoki poziom CD56 (CD56bright) (13). Uważa się, że te 2 podzbiory NK mają unikalne cechy funkcjonalne, a zatem odrębne role w ludzkiej odpowiedzi immunologicznej (13, 14). Podzbiór CD56dim NK jest bardziej naturalnie cytotoksyczny i może służyć jako główny efekt cytotoksyczny. Natomiast podzespół CD56bright ma zdolność wytwarzania obfitych cytokin i może służyć jako immunoregulatory (15, 16). Jedną z cytokin wytwarzanych przez komórki NK CD56bright jest IFN-y, który ma aktywność regulacji odporności (17. 21), jak również bezpośrednią aktywność przeciwwirusową (22. 25). Rola tych 2 podzbiorów ludzkich komórek NK w kontekście infekcji wirusowej nie została dokładnie zbadana. W tym badaniu przeanalizowaliśmy produkcję cytokin przez ludzkie komórki NK i limfocyty T podczas inkubacji ex vivo PBMC z fluA i zbadaliśmy związek między odpowiedzią cytokinową komórek NK i limfocytów T na wirusa. Pokazujemy, że zarówno komórki NK CD56bright jak i CD56dim wytwarzają IFN-y. w odpowiedzi na fluA i że IL-2 wytwarzana przez swoiste dla wirusa komórki T wpływa na IFN-y produkcja komórek NK. Wyniki te wskazują na rolę adaptacyjnych immunologicznych limfocytów w regulowaniu funkcji wrodzonych komórek odpornościowych. Wyniki Wirus grypy indukuje wytwarzanie IFN-y w podgrupach CD56gright i CD56dim komórek NK, jak również w komórkach T. W naszej poprzedniej pracy opracowaliśmy test cytometrii przepływowej do wykrywania i charakteryzowania komórek T CD8 + specyficznych dla grypy. PBMC inkubowano z fluA ex vivo, a następnie barwienia wewnątrzkomórkowego dla IFN-y. (26). W bieżącym badaniu zmieniliśmy test, aby jednocześnie badać IFN-y odpowiedź komórek NK i limfocytów T na fluA. Gdy PBMC od dorosłych dawców inkubowano z oczyszczoną fluA przez 17 godzin, komórki produkujące IFN-y (IFN – A +) wykryto w CD3 + i CD3. sekcje limfocytów (ryc. 1A). Większość komórek IFN – (3 + w populacji limfocytów T CD3 + nie eksprymowała CD56 (Figura 1B). Większość CD3. Komórki IFN-y + ulegały ekspresji CD56 (Figura 1C), co wskazuje, że były komórkami NK. Inkubowanie PBMC z dezaktywowaną termicznie (56 ° C / 35 min) oczyszczoną fluA indukowało podobne IFN-y odpowiedź w komórkach T CD3 + i komórkach NK CD3 (CD56 + (dane nie pokazane). Rysunek 1FN-. wytwarzanie przez komórki T i podzbiory komórek NK CD56dim i CD56bright w odpowiedzi na fluA
[patrz też: szpital psychiatryczny lublin, dom zdrojowy szczawno zdrój, eve online spolszczenie ]
[więcej w: plazminogen, dom zdrojowy szczawno, eve online spolszczenie ]